Szkolenia Piłkarskie to platforma, która umożliwia każdemu możliwość szkolenia.

Szkolenia Piłkarskie zapewniają doświadczonych prelegentów. Lekcje wideo są dostępne w dowolnym miejscu i czasie na smartfonie lub komputerze osobistym.

Dbamy o jakość kursów na naszej platformie.

Szkolenia Piłkarskie oferują kursy wideo. Video można oglądać w dowolnym momencie i można je wstrzymywać, przewijać do przodu i oglądać ponownie tyle razy, ile chcesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kursu, możesz wysłać do nas pytanie.

Program kursu powinien być dostępny na stronie każdego kursu. 

Każdy kurs składa się z różnych treści wideo, które są podzielone na pojedyncze filmy lekcyjne, które możesz obejrzeć.

Możesz sprawdzić czas trwania kursu na stronie kursu.

Możesz ukończyć zajęcia we własnym tempie. Masz nieograniczony dostęp do każdego kursu, który wykupiłeś indywidualnie.

Niektórzy z naszych instruktorów mogą przekazywać informacje zwrotne. Nie możemy zagwarantować interakcji między instruktorem a uczniem.

Zajęcia możesz wyświetlać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w dowolnej nowoczesnej przeglądarce.

Tak, otrzymasz certyfikat. Możesz to pobrać z naszej platformy.

Naszym celem jest upewnienie się, że otrzymujesz dostęp do wartościowego szkolenia. Jeśli jakikolwiek kurs nie jest dla Ciebie wartościowy, wyślij do nas wiadomość e-mail w ciągu 14 dni od daty zakupu produktu. My rozpatrzymy twoje zgłoszenie.

Zwroty

Szkolenia Piłkarskie  oferuje Użytkownikom czternastodniową (14)-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy . Jeśli jako Użytkownik nie jesteś zadowolony z takiego Kursu i zażądasz zwrotu pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od daty zapłacenia za dostęp do tego Kursu, możemy zapewnić Ci pełny zwrot zapłaconej kwoty. W celu złożenia wniosku o zwrot prosimy o kontakt pod adresem contact@szkoleniapilkarskie.eu. Należy pamiętać, że jeśli uznamy, że nadużywasz naszej polityki zwrotów według naszego wyłącznego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta oraz odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Produktów Spółki, bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie.

Ty, jako Prelegent, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Użytkownicy mają prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy, jak określono w tej sekcji. Ani Prelegenci, ani Firma nie otrzymają żadnych płatności, opłat ani prowizji za transakcje, za które przyznano zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy Użytkownik zażąda zwrotu za Kurs po przesłaniu przez Firmę płatności Instruktora za ten Kurs, Firma zastrzega sobie prawo do (1) odliczenia kwoty takiego zwrotu od kolejnej płatności wysłanej dla tego Instruktora, lub (2) wymagać od Prelegenta zwrotu wszelkich kwot zwróconych Użytkownikom za Kurs Trenerski w zakresie, w jakim nie są należne żadne dodatkowe opłaty od szkoleniapilkarskie.eu na rzecz Trenerów lub takie płatności należne Instruktorowi są niewystarczające do pokrycia kwot zwróconych Użytkownikom.

Lekcje wideo nie są dostępne do pobrania z sieci.

1.Wstęp

Niniejsza umowa wiąże Ciebie lub firmę, którą reprezentujesz („Ty” LUB „TWOJE”) warunkami określonymi w niniejszym dokumencie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Szkoleniapilkarskie.eu, Szkolenia Piłkarskie PRO Natalia Kwiecień Sybiraków 7 Kielce 25-259, („NASZE”, „MY”, „FIRMA” LUB „SZKOLENIAPILKARSKIE.EU”) oprogramowanie, usługi lub inne oferty w naszej witrynie (ZBIORCZE NASZE „PRODUKTY”). Korzystając z dowolnego z produktów firmy lub klikając przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, kliknij przycisk „ANULUJ” i nie korzystaj z produktów firmy. Akceptacja firmy jest wyraźnie uzależniona od Twojej zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, z wyłączeniem wszystkich innych warunków. Jeśli niniejsze warunki są uważane za ofertę firmy, Akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków.

2.Prywatność

Wszelkie dane osobowe przesłane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Produktów lub Witryny podlegają naszej Polityce prywatności.

3.Ogólne

Produkty umożliwiają Użytkownikom łączenie się z niezależnymi instruktorami („Instruktorami”), którzy udostępniają nagrane usługi nauczania, korepetycji i nauki w naszych zastrzeżonych klasach internetowych („Kursy”). Produkty obejmują wszystkie materiały zawarte w kursach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie, publikując zmiany na Stronie. Zmiany wchodzą w życie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu. Dalsze korzystanie z Produktów po wejściu zmian w życie oznacza, że ​​akceptujesz te zmiany. Powinieneś regularnie odwiedzać Witrynę, aby upewnić się, że znasz najnowszą wersję Warunków.

Firma może w dowolnym momencie modyfikować Produkty lub zablokować ich dostępność.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty za usługi, telefon, transmisję danych i/lub inne opłaty i koszty związane z dostępem do Produktów i korzystaniem z nich, a także za uzyskanie i utrzymanie całego sprzętu telefonicznego, komputerowego i innego sprzętu wymaganego do takiego dostępu i użycia.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp lub korzystać z Produktów, które wiążą się z uiszczeniem opłaty, zgadza się zapłacić i będzie odpowiedzialny za uiszczenie tej opłaty oraz wszystkich podatków związanych z takim dostępem lub użytkowaniem. Jeśli podasz informacje o karcie kredytowej w celu uiszczenia takich opłat, niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do dostarczania takich informacji i niniejszym upoważniasz Firmę do regularnego obciążenia Twojej karty kredytowej w celu uiszczenia należnych opłat. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie opłaty podane są w euro lub w złotówkach. Jeśli Twoja metoda płatności nie powiedzie się lub Twoje konto jest zaległe, możemy pobrać należne opłaty za pomocą innych mechanizmów windykacyjnych. Może to obejmować obciążanie innymi metodami płatności, które znajdują się u nas, i/lub zatrzymanie agencji windykacyjnych i radców prawnych. Możemy również zablokować Twój dostęp do dowolnych Produktów w oczekiwaniu na rozwiązanie wszelkich kwot należnych Firmie przez Ciebie.

Wszelkie użytkowanie, dostęp i inne działania związane z Witryną i Produktami muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym, bez ograniczeń, przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz prywatności i tożsamości osobistej. W związku z korzystaniem z Produktów i Witryny nie wolno podawać nieprawidłowych lub świadomie fałszywych informacji; kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, dokonywać inżynierii wstecznej, niszczyć, okaleczać, hakować lub ingerować w Produkty lub działanie Witryny; oprawiać lub osadzać Witrynę lub Produkty; podszywać się pod inną osobę lub uzyskiwać nieuprawniony dostęp do Konta innej osoby; wprowadzać jakiegokolwiek wirusa, oprogramowania szpiegującego lub innego kodu komputerowego, pliku lub programu, który może lub ma na celu uszkodzenie lub przejęcie działania jakiegokolwiek sprzętu, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub jakiegokolwiek innego aspektu Produktów lub działania Witryny;, użyć robota lub innych zautomatyzowanych środków dowolnego rodzaju, aby uzyskać dostęp do Produktów.

 

4.Ogólne zastrzeżenie

Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, urazy lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania Trenerów lub Użytkowników lub z nimi związane, w tym między innymi polegania przez Użytkownika na jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez Instruktora.

Witryna i Produkty mogą zapewniać dostęp do łączy do Witryn internetowych osób trzecich („Witryny zewnętrzne”), bezpośrednio lub za pośrednictwem Kursów lub Trenerów. Firma nie popiera żadnej z tych Witryn osób trzecich i nie kontroluje ich w żaden sposób. W związku z tym Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Witrynami Osób Trzecich. Musisz podjąć odpowiednie kroki w celu ustalenia, czy dostęp do Witryny Osoby Trzeciej jest właściwy, oraz w celu ochrony Twoich danych osobowych i prywatności w takiej Witrynie Osoby Trzeciej.

 

5.Szczegółowe obowiązki instruktorów

Jeśli instruujesz Użytkowników w związku z Kursem, jesteś „Trenerem” i obowiązują następujące dodatkowe warunki oraz oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że:

 • Podlegasz zatwierdzeniu przez Firmę, które możemy udzielić lub odmówić według naszego wyłącznego uznania;
 • Należy wejść na stronę www.szkoleniapilkarskie.eu/coach i wypełnić formularz zgłoszeniowy Instruktora, a w przypadku naliczania opłat za Kursy należy również wyrazić zgodę na warunki
 • Będziesz odpowiedzialny za całą swoją Przesłaną Treść, którą posiadasz lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia, a także masz uprawnienia do upoważnienia Spółki do powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania (w tym za pomocą cyfrowego dźwięku transmisji), publicznie wyświetlać, komunikować, promować, sprzedawać i w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać Przesłane Treści Użytkownika w Produktach i za ich pośrednictwem w sposób przewidziany w niniejszej Umowie z instruktorem, a żadna Przesłana Treść nie może naruszać ani przywłaszczać sobie żadnej treści intelektualnej prawo własności osoby trzeciej;
 • Posiadasz wymagane kwalifikacje, referencje i wiedzę specjalistyczną, w tym między innymi wykształcenie, doświadczenie, szkolenia, wiedzę i umiejętności, aby uczyć i oferować usługi, które oferujesz w Witrynie i Produktach;
 • Nie będziesz publikować treści nieodpowiednich, obraźliwych, rasistowskich, nienawistnych, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, naruszających prawo, zniesławiających lub zniesławiających;
 • Użytkownik nie będzie przesyłać, publikować ani w inny sposób przesyłać żadnych niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości, spamu, piramid ani żadnej innej formy nagabywania (komercyjnej lub innej) za pośrednictwem Produktów lub Użytkownikom;
 • Nie będziesz używać Produktów w żadnej działalności innej niż świadczenie usług coachingowych, dydaktycznych i instruktażowych dla Użytkowników Witryny;
 • Nie będziesz angażować się w żadną działalność, która będzie wymagała od Spółki uzyskania jakichkolwiek licencji lub uiszczenia jakichkolwiek opłat licencyjnych na rzecz osób trzecich, w tym, przykładowo, ale nie wyłącznie, płatności tantiem za publiczne wykonanie jakichkolwiek utworów muzycznych lub nagrań dźwiękowych ;
 • Nie będziesz kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać Treści Spółki, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie z instruktorem;
 • Nie będziesz ingerować ani w inny sposób uniemożliwiać innym Trenerom świadczenie ich usług lub Kursów;
 • Zachowasz swoje informacje o rejestracji i koncie, a wszystkie takie informacje o rejestracji i koncie będą dokładne;
 • Będziesz niezwłocznie odpowiadać Użytkownikom poszukującym Twoich usług i zapewnisz jakość usług proporcjonalną do standardów Twojej branży i ogólnych usług instruktażowych;
 • Masz ukończone 18 lat lub jeśli nie jest to rodzic lub opiekun prawny będący osobą trzecią, zgodził się na warunki niniejszej Umowy z instruktorem i przejmie odpowiedzialność za swoje działanie i zgodność z nią.

 

7.Szczególne obowiązki Użytkowników korzystających z Witryny

Jeśli jesteś Użytkownikiem poszukującym lub angażującym Instruktorów, oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że:

 • Przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie informacji o cenach (patrz sekcja Ceny poniżej) przed skorzystaniem z Witryny lub zarejestrowaniem się na Kurs;
 • Jeśli masz mniej niż 18 lat, uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna prawnego przed skorzystaniem z Witryny, skontaktowaniem się z Instruktorem lub zarejestrowaniem się na Kurs.
 • Użytkownik nie będzie przesyłać, publikować ani w inny sposób przesyłać żadnych niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid ani żadnej innej formy nagabywania (komercyjnej lub innej) za pośrednictwem Witryny lub Produktów;
 • Nie będziesz publikować żadnych nieodpowiednich, obraźliwych, rasistowskich, nienawistnych, seksistowskich, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, naruszających prawo, zniesławiających lub zniesławiających;
 • Nie będziesz reprodukować, rozpowszechniać, publicznie prezentować, publicznie wykonywać, komunikować, tworzyć dzieł pochodnych lub w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać Treści Firmy, Produkty lub Kursy lub Przesłane Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejsze Warunki lub odpowiednich Trenerów, stosownie do przypadku. ;
 • Nie ujawnisz żadnych danych osobowych Trenerowi i w inny sposób będziesz brać odpowiedzialność za kontrolowanie sposobu, w jaki Twoje dane osobowe są ujawniane lub wykorzystywane, w tym między innymi podejmowanie odpowiednich kroków w celu ochrony takich informacji; oraz
 • Nie będziesz zabiegać o dane osobowe od żadnego Instruktora lub innego Użytkownika.

8.Rejestracja

Aby korzystać z niektórych Produktów, musisz się zarejestrować i uzyskać konto, nazwę użytkownika i hasło. Podczas rejestracji informacje, które nam przekazujesz, pomogą nam w oferowaniu treści, obsłudze klienta i zarządzaniu siecią. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła (łącznie „Konto”) oraz za wszelkie działania związane z lub zachodzące w ramach Twojego konta. Oświadczasz i gwarantujesz, że informacje o Twoim koncie będą zawsze dokładne. Musisz powiadomić nas (a) natychmiast o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta i każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa oraz (b) upewnić się, że wyjdziesz ze swojego Konta po zakończeniu każdego użycia Produktów. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie powyższych wymagań lub w wyniku korzystania z Twojego konta, za Twoją wiedzą lub bez, przed powiadomieniem nas o nieautoryzowanym dostępie do Twojego konta .

Nie możesz przenieść swojego Konta na żadną inną osobę i nie możesz korzystać z Konta innej osoby w dowolnym momencie bez zgody posiadacza konta. W przypadkach, w których Użytkownik upoważnił lub zarejestrował inną osobę, w tym osobę nieletnią, do korzystania z Konta, ponosi pełną odpowiedzialność za (i) zachowanie takiego Użytkownika w Internecie; (ii) kontrolowanie dostępu Użytkownika do Produktów i korzystania z nich; oraz (iii) konsekwencje wszelkich nadużyć.

 

9.Treść, licencje i uprawnienia

Całe oprogramowanie, technologia, projekty, materiały, informacje, komunikacja, tekst, grafika, łącza, sztuka elektroniczna, animacje, ilustracje, grafika, klipy audio, klipy wideo, zdjęcia, obrazy, recenzje, pomysły i inne dane lub materiały lub treści chronione prawem autorskim , w tym ich wybór i układ jest „Treścią”. Jeżeli Firma dostarcza Użytkownikowi Treść w związku z Produktami, w tym między innymi z Oprogramowaniem i Produktami oraz Witryną, jest to „Treść Firmy”. Treść przesłana, przekazana lub opublikowana na Stronie lub za pośrednictwem Produktów przez Użytkownika lub Trenera jest „Przesłaną Treścią”. Treść pozostaje zastrzeżoną własnością osoby lub podmiotu, który ją dostarcza (lub ich stowarzyszonych i/lub zewnętrznych dostawców i dostawców) i jest chroniona, bez ograniczeń, zgodnie z polskimi i zagranicznymi prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszystkie licencje, prawa, zgody i pozwolenia niezbędne do przyznania Spółce praw określonych w niniejszych Warunkach w odniesieniu do Przesłanych przez Ciebie Treści oraz że Spółka nie będzie musiała uzyskiwać żadnych licencji, praw, zgód, lub zezwolenia lub dokonywanie jakichkolwiek płatności na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek wykorzystanie lub eksploatację Przesłanych treści Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami lub ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania lub wykorzystania Przesłanych przez Użytkownika treści jako upoważnione w niniejszych Warunkach.

Chociaż zachowujesz wszelkie prawa do wszelkich Przesłanych treści, które udostępniasz za pośrednictwem Produktów Spółki, potrzebujemy pewnych praw do Przesłanych treści w celu oferowania Usług. Przesyłając lub udostępniając w inny sposób jakąkolwiek Przesłaną Treść, niniejszym udzielasz Użytkownikowi szkoleniapilkarskie.eu wyłącznie w celu oferowania, dostarczania, marketingu, promowania, demonstrowania i sprzedaży Przesłanych Treści (bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów będących osobami trzecimi) oraz obsługiwać Usługi, ale nie do jakichkolwiek innych celów, niewyłączną, ogólnoświatową, zbywalną licencję na publiczne wyświetlanie, publiczne wykonywanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, transkodowanie, syndykowanie, nadawanie, publiczne komunikowanie, odtwarzanie, edytowanie, modyfikowanie, tworzyć dzieł pochodnych oraz w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać Przesłanych Treści Użytkownika (lub jakiejkolwiek ich części lub dzieł pochodnych) za pośrednictwem dowolnych punktów dystrybucji lub kanałów, znanych obecnie lub utworzonych w przyszłości. Niniejsza licencja umożliwia nam świadczenie Usług i zapewnianie dostępu do Przesłanych Treści i nie ma na celu innego ograniczania Twoich praw do Treści. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć całość lub dowolną część Przesłanych Treści z Witryny. Usunięcie przesłanych treści użytkownika spowoduje unieważnienie powyższej licencji i praw po sześćdziesięciu (60) dniach od takiego usunięcia w odniesieniu do nowych zastosowań, pod warunkiem jednak, że wszelkie prawa przyznane Użytkownikom lub Trenerom przed tym terminem będą kontynuowane zgodnie z warunkami przyznanymi takich Użytkowników lub Trenerów.

Firma niniejszym udziela Użytkownikowi (jako Użytkownikowi) ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Przesłanych Treści i Treści Firmy, za które uiściłeś wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie za Twoje osobiste, niekomercyjne, edukacyjne celów za pośrednictwem Witryny i Produktów, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi Kursami lub Produktami. Wszelkie inne zastosowania są wyraźnie zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać, transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, dostosowywać, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, licencjonować lub w inny sposób przekazywać lub używać jakichkolwiek Przesłanych treści lub Treści firmy, chyba że wyraźnie udzielimy pozwolenie, aby to zrobić. Przesłane Treści i Treści Firmy są licencjonowane, a nie sprzedawane Użytkownikowi. Trenerzy nie mogą udzielać Ci praw licencyjnych do przesłanych treści, do których masz dostęp lub które nabywasz za pośrednictwem Usług, a każda taka bezpośrednia licencja będzie nieważna i stanowi naruszenie niniejszych Warunków

 

Zgadzasz się, że możemy nagrywać wszystkie lub dowolną część dowolnych Kursów (w tym komunikację na czacie głosowym) w celu kontroli jakości i dostarczania, marketingu, promowania, demonstrowania lub obsługi Witryny i Produktów. Niniejszym udzielasz Firmie pozwolenia i zgody na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska, wizerunku, wizerunku lub głosu w związku z oferowaniem, dostarczaniem, marketingiem, promowaniem, demonstrowaniem i sprzedażą Witryny, Produktów, Kursów, Treści Firmy i Przesłanych Treści oraz zrzekasz się wszelkich i wszelkie prawa do prywatności, reklamy lub jakiekolwiek inne prawa o podobnym charakterze w związku z nimi.

Firma szanuje wszystkie prawa autorskie, prywatność, zniesławienie i inne przepisy dotyczące treści i informacji i nie będzie tolerować naruszania takich praw. Niezależnie od powyższego, Firma nie weryfikuje przesłanych treści, a wszelkie wykorzystanie przesłanych treści przez Ciebie odbywa się na Twoje własne ryzyko, a firma nie ponosi odpowiedzialności za takie wykorzystanie. W szczególności żadna recenzja, publikowanie lub pojawienie się przesłanej treści w witrynie lub za pośrednictwem produktów nie ma na celu działania jako poparcia lub oświadczenia, że ​​jakakolwiek przesłana treść jest wolna od naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, prywatności lub innych przepisów lub będzie odpowiadać określonemu celowi lub być dokładne lub użyteczne. Jeśli uważasz, że Przesłana przez Ciebie Treść narusza jakiekolwiek prawo lub przepisy, jest niedokładna lub stanowi jakiekolwiek ryzyko dla strony trzeciej, Twoim obowiązkiem jest podjęcie takich kroków, które uznasz za konieczne w celu naprawienia sytuacji. Jeśli uważasz, że Przesłana Treść strony trzeciej lub jakakolwiek Treść Firmy narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie,

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zachowywane przez właścicieli Treści, a niniejsze Warunki nie przyznają żadnych dorozumianych licencji.

 

Ceny kursów

O ile Kurs nie jest udostępniany w ramach Programu Promocji szkoleniapilkarskie.eu (zgodnie z poniższym opisem), za określenie opłat za taki Kurs odpowiada wyłącznie Trener Kursu, zgodnie z Regulaminem Trenerów. Jeśli jesteś Użytkownikiem, zgadzasz się uiszczać opłaty za Kursy, które bierzesz.

Refundacja

SZKOLENIAPILKARSKIE.EU oferuje Użytkownikom czternastodniową (14)-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy bez zadawania pytań na Kursach. Jeśli jako Użytkownik nie jesteś zadowolony z takiego Kursu i zażądasz zwrotu pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od daty zapłacenia za dostęp do tego Kursu, możemy zapewnić Ci pełny zwrot zapłaconej kwoty. W celu złożenia wniosku o zwrot prosimy o kontakt pod adresem biuro@szkoleniapilkarskie.eu. Należy pamiętać, że jeśli uznamy, że nadużywasz naszej polityki zwrotów według naszego wyłącznego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta oraz odmowy lub ograniczenia jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Produktów Spółki, bez żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie.

Ty, jako Trener, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Użytkownicy mają prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy, jak określono w tej sekcji. Ani Trenerzy, ani Firma nie otrzymają żadnych płatności, opłat ani prowizji za transakcje, za które przyznano zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy Użytkownik zażąda zwrotu za Kurs po przesłaniu przez SZKOLENIAPILKARSKIE.EU płatności Instruktora za ten Kurs, szkoleniapilkarskie.eu zastrzega sobie prawo do (1) odliczenia kwoty takiego zwrotu od kolejnej płatności wysłanej na tego Instruktora, lub (2) wymagać od Trenera zwrotu wszelkich kwot zwróconych Użytkownikom za Kurs Trenerski w zakresie, w jakim nie są należne żadne dodatkowe opłaty od szkoleniapilkarskie.eu na rzecz Trenerów lub takie płatności należne Instruktorowi są niewystarczające do pokrycia kwot zwróconych Użytkownikom.

 

10.Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki towarowe”) używane i wyświetlane na Stronie, w Produktach lub w jakiejkolwiek Treści Spółki są naszymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub naszymi dostawcami lub stronami trzecimi i są chronione zgodnie z polskimi i zagranicznymi prawa dotyczące znaków towarowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone i nie możesz zmieniać ani zasłaniać Znaków Towarowych ani umieszczać na nich linków bez naszej uprzedniej zgody.

11.Zrzeczenie się gwarancji

Produkty, Witryna, Treści firmy, Przesłane treści, Kursy, wszelkie inne materiały wykonane w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub produkty są dostarczane „TAK JAK JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji, a firma niniejszym zrzeka się wszelkich takich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych , w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, dokładności, wolności od sprzedawców, przydatności treści lub dostępności.

12.Ograniczenie odpowiedzialności

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności na podstawie jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, Umowy, Deliktu lub Zaniedbania, za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody lub utracone zyski. Całkowita odpowiedzialność firmy na podstawie niniejszej Umowy jest ograniczona do kwot zapłaconych w związku z kursem lub produktami, na podstawie których taka odpowiedzialność powstała.

13.Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz i zabezpieczasz Firmę i jej podmioty stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, agentów, partnerów, pracowników, licencjodawców, przedstawicieli i dostawców zewnętrznych przed wszelkimi stratami, wydatkami, odszkodowaniami, kosztami, roszczeniami i żądaniami, w tym uzasadnionymi honoraria adwokackie oraz związane z nimi koszty i wydatki wynikające lub wynikające z naruszenia przez Państwa jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji na mocy niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo, na nasz własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w inny sposób odszkodowania przez Ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się w pełni współpracować z taką obroną i przy zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony.

14.Wypowiedzenie

Możemy natychmiast zakończyć korzystanie z Produktów lub Witryny bez powiadomienia w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub którejkolwiek z naszych obowiązujących zasad, publikowanych od czasu do czasu w Witrynie. Możemy zaprzestać oferowania dowolnego Produktu, Kursu lub Treści w dowolnym momencie (co wygaśnie Twoje prawo do oferowania tych Kursów, jeśli jesteś Trenerem). Możesz zakończyć korzystanie z Witryny lub Produktów w dowolnym momencie, zaprzestając dostępu do nich lub kontaktując się z nami pod adresem biuro@szkoleniapilkarskie.eu (ale jeśli jesteś Trenerem, Użytkownicy zapisani na Twoje Kursy przed zakończeniem będą kontynuować mieć do nich dostęp na czas trwania Kursu). Nie mamy obowiązku przechowywania Konta Użytkownika ani Przesłanych Treści przez okres dłuższy niż wymagany przez obowiązujące prawo. Po rozwiązaniu musisz zaprzestać korzystania z Witryny, Produktów i Treści. Wszelkie nabyte prawa do płatności i Sekcje 4, 5, 10-15 oraz wszystkie oświadczenia i gwarancje pozostają w mocy po rozwiązaniu.

15.Inne

 • Całość porozumienia. Niniejsze Warunki i wszelkie polityki mające zastosowanie do Użytkownika zamieszczone w Witrynie stanowią całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszystkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu.
 • Podzielność. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odłączone od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.
 • Zrzeczenie się. Od postanowienia niniejszych Warunków można odstąpić wyłącznie w formie pisemnego dokumentu sporządzonego przez osobę uprawnioną do korzystania z takiego postanowienia. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Spółkę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
 • Zauważyć. Wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty, które mają zostać przekazane na podstawie niniejszej Umowy, będą miały formę pisemną i zostaną przekazane faksem, wymaganym potwierdzeniem odbioru pocztą poleconą lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
 • Brak agencji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako uczynienie którejkolwiek ze stron partnerem, joint venture, agentem, przedstawicielem prawnym, pracodawcą, wykonawcą lub pracownikiem drugiej strony. Ani Spółka, ani żadna inna strona niniejszej Umowy nie ma ani nie ma prawa do składania jakichkolwiek oświadczeń, oświadczeń lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, ani do podejmowania jakichkolwiek działań, które będą wiążące dla drugiej strony. z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie lub upoważnionych na piśmie przez stronę do związania.
 • Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Użytkownika z Witryny i Produktów podlegają prawom materialnym stanu Teksas bez odniesienia do jego wyboru lub konfliktu zasad prawa.

 

 1. §1 Definicje

  • Serwis – serwis internetowy „Szkolenia Piłkarskie PRO” działający pod adresem szkoleniapilkarskie.eu

  • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem

  • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „Szkolenia Piłkarskie PRO Natalia Kwiecień „, prowadząca działalność pod adresem: ul.Sybiraków 7 Kielce 25-259, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6572970613, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

  • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

  • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

  • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

  • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

  • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

  • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

  • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

  • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

  §2 Inspektor Ochrony Danych

  Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

  §3 Rodzaje Plików Cookies

  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

  §4 Bezpieczeństwo składowania danych

  • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

  • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

  • Kontrola plików Cookie

  • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci.

  • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

  • Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

  §5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

  • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników

  • Umożliwienie Logowania do serwisu

  • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

  • Usługi serwowania reklam

  • Usługi afiliacyjne

  • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

  • Serwowanie usług multimedialnych

  • Świadczenie usług społecznościowych

  §6 Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

  • Realizacji usług elektronicznych:

   • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych

   • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)

   • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się

   • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.

  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych

  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

  • Prowadzenie statystyk

  • Remarketing

  • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników

  • Obsługi programów afiliacyjnych

  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

  §7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

  Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

  Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

  §8 Rodzaje gromadzonych danych

  Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

  Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

  • Adres IP

  • Typ przeglądarki

  • Rozdzielczość ekranu

  • Przybliżona lokalizacja

  • Otwierane podstrony serwisu

  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

  • Rodzaj systemu operacyjnego

  • Adres poprzedniej podstrony

  • Adres strony odsyłającej

  • Język przeglądarki

  • Prędkość łącza internetowego

  • Dostawca usług internetowych

  Dane gromadzone podczas rejestracji:

  • Imię / nazwisko / pseudonim

  • Login

  • Adres e-mail

  • Avatar / Zdjęcie profilowe

  • Adres zamieszkania

  • Zainteresowania

  • Płeć

  • Data urodzenia / wiek

  • Adresy do profili społecznościowych

  • Adresy stron www

  • Numer telefonu

  • Numer PESEL

  • Adres IP (zbierane automatycznie)

  • Numer NIP

  • Numer KRS

  • Numer REGON

  • Inne dane zwykłe

  Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

  • Imię / nazwisko / pseudonim

  • Adres e-mail

  • Adres zamieszkania

  • Płeć

  • Data urodzenia / wiek

  • Adres IP (zbierane automatycznie)

  Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

  • Imię i nazwisko / pseudonim

  • Adres e-mail

  • Adres www

  • Adres IP (zbierane automatycznie)

  Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

  §9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

  Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

  Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

  • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

  • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Newsletter

  Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego – serwisu MailChimp. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

  Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.
  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

  Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – <arel=”nofollow external”=”” href=”https://www.nazwa.pl/rodo/”>Nazwa.pl</arel=”nofollow>. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
  §10 Sposób przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

  • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

  • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

  • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

  Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

  • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.

  • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

  • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

  §11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

   • art. 6 ust. 1 lit. a

    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

   • art. 6 ust. 1 lit. b

    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

   • art. 6 ust. 1 lit. f

    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

  §12 Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

  Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

  Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

  Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

  Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

  §13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

  • Prawo dostępu do danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do sprostowania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do usunięcia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
   W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo do przenoszenia danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora

  • Prawo wniesienia skargi
   Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  §14 Kontakt do Administratora

  Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

  • Adres pocztowy – Szkolenia Piłkarskie PRO Natalia Kwiecień , ul.Sybiraków 7 Kielce 25-259

  • Adres poczty elektronicznej – biuro@szkoleniapilkarskie.eu

  • Połączenie telefoniczne – +48 575043368

  • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /contact

  §15 Wymagania Serwisu

  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

  §16 Linki zewnętrzne

  W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

  §17 Zmiany w Polityce Prywatności

  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

  • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

  • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

  • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.