REGULAMIN

1 DANE ORGANIZATORA Organizatorem szkoleń online (Zwanego dalej szkoleniem) jest Szkolenia Piłkarskie PRO Natalia Kwiecień NIP:6572970613 REGON:522329339 Kielce ul. Sybiraków 7 25-259. (Zwane dalej organizatorem)

 1. w celu:

Zdobycia wiedzy na temat scoutingu piłkarskiego, bramkarstwa, analizy gry zespołu piłkarskiego;

Propagowania piłki nożnej;

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego.

 

2 TERMIN I MIEJSCE

 1. W przypadku szkoleń stacjonarnych (Data, godzina startu, miejsce oraz szczegółowy plan Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: szkoleniapilkarskie.eu(zwanej dalej stroną internetową)) w przypadku szkoleń online dostęp do szkolenia jest poprzez zarejestrowanie się na stronie organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia stacjonarnego, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej szkoleniapilkarskie.eu
 3. Dokonanie zmian w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3 UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem Wydarzenia mogą być osoby, które spełniły wymagania podane na stronie internetowej organizatora. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu:
 2. Dokonanie płatności zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu (Zgłoszenie),
 3. W przypadku, gdy uczestnikiem Wydarzenia ma być osoba małoletnia, warunkiem uczestnictwa będzie wyrażenie zgody podczas rejestracji jednego z rodziców albo opiekuna prawnego zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w § 5 Regulaminu,
 5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz ma obowiązek poszanowania pozostałych uczestników Wydarzenia.
 7. W razie naruszenia obowiązków określonych w ustępie poprzedzającym Organizator ma odmówić Uczestnikowi dalszego uczestnictwa w Wydarzeniu i usunąć go z terenu, na którym jest organizowane.

4 ZGŁOSZENIE

 1. Rejestracja przyjmowana jest poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadkach, gdy:
 3. Uczestnik nie spełnia któregokolwiek warunku określonego w niniejszym Regulaminie;
 4. Uczestnik wypełnia Formularz Zgłoszeniowy niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym, a braki te nie zostały usunięte w terminie wskazanym przez Organizatora;
 5. O udziale Uczestników w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty zgłoszeniowej.
 6. Za zgłoszenie ważne uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na stronie internetowej Organizatora i wpływu na konto Organizatora opłaty zgłoszeniowej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 7. Opłata zgłoszeniowa jest podana na stronie internetowej.
 8. W przypadku zgłoszeń grupowych możliwa jest zniżka ustalona przez Organizatora.
 9. Opłatę zgłoszeniowa należy wpłacać: Przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 50 1050 1416 1000 0092 9669 7544 Tytuł przelewu : Imię i Nazwisko Uczestnika – opłata zgłoszeniowa.
 10. Opłata zgłoszeniowa podlega zwrotowi gdy:
 11. Wydarzenie stacjonarne nie odbędzie się w planowanym terminie z winy Organizatora (zwrot 100%),
 12. Uczestnik z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w Wydarzeniu stacjonarnym, z zastrzeżeniem, że Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny poinformuje Organizatora o rezygnacji
  z udziału w Wydarzeniu najpóźniej 14 dni przed wydarzeniem (zwrot 50%) na adres mailowy biuro@szkoleniapilkarskie.eu
 13. Opłata nie podlega zwrotowi jeżeli Uczestnik lub jego rodzic albo opiekun prawny nie powiadomi Organizatora o rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w terminie określonym w ust. 8 pkt. 2,
 14. Opłata za szkolenie online nie podlega zwrotowi z przyczyn losowych
 15. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są osoby, który otrzymały darmowy udział od organizatora.
 16. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej umowy na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie:

14 dni od dnia odebrania towaru,

14 dni przed potwierdzoną przez Sprzedawcę datą szkolenia.

 1. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni /jak wyżej/.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy podpisać i wysłać do Sprzedawcy na adres poczty e-mail: biuro@szkoleniapilkarskie.eu W treści Oświadczenia należy podać: dane Klienta, dane zwracanego towaru/usługi, dane rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu środków.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie prześle e-mailem potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać drogą mailową biuro@szkoleniapilkarskie.eu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Organizator.
 2. Organizator informuje, że:
 3. Dane zostały zebrane w celu organizacji, promocji i realizacji Wydarzenia a także w celach określonych w art. 1 pkt. 1- 3 Regulaminu oraz w celach statystycznych;
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Prawo to można realizować przez wysłanie maila na adres biuro@szkoleniapilkarskie.eu prośbą o modyfikację lub usunięcie danych osobowych;
 5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy uczestników informacji i ankiet dotyczących działalności Organizatora.
 7. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.szkoleniapilkarskie.eu
 8. Organizator może przetwarzać dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Przez podmioty te rozumie się oficjalnych sponsorów lub partnerów Wydarzenia.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym, o których mowa w ustępie poprzedzającym, na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

6 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo.
 2. W wypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, jeden z rodziców albo opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika niepełnoletniego poprzez zaakceptowanie regulaminu w momencie zakupu usługi na stronie www.szkoleniapilkarskie.eu
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 4. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 5. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w Wydarzeniu,
 6. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 7. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym,
 8. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

7 FINANSOWANIE

 1. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją Wydarzenia stacjonarnego lub szkolenia online.
 2. Organizator nie zwraca Uczestników kosztów dojazdu na miejsce Wydarzenia stacjonarnego.
 3. W tracie Wydarzenia stacjonarnego Organizator zapewnia Uczestnikom obiad, kawę, herbatę, ciastka.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Wydarzenia stacjonarnego.
 2. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Wydarzeniu stacjonarnym oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
 5. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
 7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

ORGANIZATOR